Условия за ползване

 1. Определения

В настоящите Условия за използване, когато термините, написани с главна буква, се използват без да са определени другаде, те имат следните значения:

 • „Уебсайт“ – уебсайтът, достъпен от адреса https://coffeeinservice.com/
 • „Ние“, „Нас“ – CoffeeIn Service ЕООД, със седалище в гр. София, бул. „Драган Цанков“ 36, ЕИК 204781443;
 • „Потребител“ – всяко лице, което използва Уебсайта, като такова използване подлежи на настоящите Условия за използване;
 • „Услуги“ – всички услуги, които може да бъдат предоставени от Нас чрез Уебсайта.
 1. Предмет

Настоящите Условия за използване описват условията, при които можете да използвате Уебсайта. Като използвате Уебсайта, Вие приемате и се съгласявате да спазвате тези Условия за използване. Ако не сте съгласни с настоящите Условия за използване, моля, не използвайте Уебсайта.

 1. Интелектуална собственост

3.1. Уебсайтът и всички части от него, включително, но не само, дизайнът, текстовете, графиките, снимките, логотата, иконите, изображенията, аудио и видео файловете, са собственост на Нас или на трети страни, които са дали разрешение на Нас да ги използваме на Уебсайта.

3.2. Потребителят няма право да копира, променя, разпространява, излъчва, представя или използва в каквато и да е друга форма информацията, която е предоставена на Уебсайта, освен ако това е изрично разрешено в настоящите Условия за използване или с писмено съгласие от наша страна.

3.3. Не се разрешава използването на Уебсайта за каквито и да е незаконни цели или за цели, които нарушават правата на Нас или на трети страни.

3.4. Потребителят приема, че всички материали и информация, публикувани на Уебсайта, са защитени с авторски права и други права на интелектуална собственост. Потребителят се задължава да спазва тези права и да не ги нарушава.

 1. Ползване на Услугите

4.1. Потребителят има право да ползва Услугите, предоставяни чрез Уебсайта, само в рамките на законово допустимите дейности.

4.2. Потребителят се задължава да не нарушава правата на трети страни и да не извършва незаконни действия при използването на Услугите.

4.3. Ние си запазваме правото по всяко време да прекратим предоставянето на Услугите или да променим наличността или характеристиките на Услугите, без предварително уведомление.

 1. Ограничения на отговорността

5.1. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети или загуби, пряко или косвено причинени от използването на Уебсайта или на неговото съдържание.

5.2. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети или загуби, пряко или косвено причинени от неправомерно използване на Услугите от страна на Потребителя.

 1. Промени в Условията за използване

6.1. Ние си запазваме правото по всяко време да променяме настоящите Условия за използване, като ще уведомим Потребителите за тези промени.

6.2. Продължавайки да използвате Уебсайта след промените в Условията за използване, Потребителят се съгласява с тези промени.

 1. Разрешаване на спорове

7.1. В случай на спор между Нас и Потребителя, страните се задължават да положат всички разумни усилия да разрешат спора по мирен път.

7.2. Ако спорът не може да бъде разрешен по мирен път, той ще бъде разрешен от компетентен съд.

 1. Приложимо право

8.1. Настоящите Условия за използване са подчинени на българското право.

8.2. Всички спорове, възникнали по въпроси, свързани с настоящите Условия за използване, ще бъдат разрешавани от компетентните български съдове.

 1. Заключителни разпоредби

9.1. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за използване се окаже невалидна или незаконна, това няма да засегне валидността и законосъобразността на останалите разпоредби.

9.2. Настоящите Условия за използване представляват цялостното споразумение между Нас и Потребителя относно използването на Уебсайта и заместват всички предходни устни или писмени споразумения между Нас и Потребителя.

9.3. За всички въпроси, свързани с настоящите Условия за използване, можете да се свържете с Нас на посочените контакти в Раздел 10.

 1. Контакти

За връзка с Нас, моля използвайте следните контакти:

Адрес: ul. 692-ra“ 7, 1618 kv. Ovcha kupel, Sofia, Sofia, Bulgaria България

Имейл: zdravkomilchev@coffeeinservice.com

Телефон: +359 2 123 4567

Shopping Cart
Scroll to Top